Elektrikli skuterlara ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Son günlerde toplu taşıma, taksi ve minibüs esnafı tarafından tepki gören, trafikte tehlikeli hareketlerde bulunan e-skuter kullanıcılarının önüne geçilecek. Yayımlanan yönetmelikle birlikte e-skuter kullananlar birçok kurala uymak zorunda olacak. Hız sınırı, kullanma yaşı, hangi yollarda kullanılabileceğine ilişkin detaylar belli oldu.

E-skuter yönetmeliği yayımlandı! Kullanım alanı ve yaşa sınırlama getirildi

Bundan sonra;

Ayrı bisiklet yolu veya bisiklet şeridi varsa taşıt yolunda sürülmesi,

Otoyol, şehirler arası karayolları ve azami hız sınırı 50 km/s üzerinde olan karayollarında sürülmesi,

İkiden fazlasının taşıt yolunun bir şeridinde yan yana sürülmesi,

Yaya yollarında sürülmesi,

Başka bir araca bağlanarak, asılıp tutunarak sürülmesi,

İzin alınarak yapılan gösteriler dışında, akrobatik hareketler yapılarak sürülmesi,

Manevra için işaret verme halleri dışında tek elle sürülmesi,

Kamu nizamını bozacak, özel mülkiyeti ihlal edecek ve yayalar, engelliler veya hareket kısıtlılığı olan kişilerin güvenli ve bağımsız hareketlerini, araç ve yaya trafiğini engelleyecek şekilde park edilmesi,

Diğer araçlar izlenirken, geçilirken, manevra yapılırken; karayolunu kullananların hareketini zorlaştırıcı, tehlike doğurucu davranışlarda bulunulması,

Sürücü dışında başka kişilerin taşınması,

Sırtta taşınabilen kişisel eşya harici yük ve yolcu taşınması tamamen yasaklandı.

DONANIM DA GEREKİYOR

Kullanılacak e-skuterin; gece diğer araç sürücüleri ve yayalar tarafından rahat bir şekilde fark edilmelerini sağlamak üzere; önde beyaz ışık verecek ve en az 20 metre önü aydınlatabilecek şekilde bir adet far, arkada, kırmızı renkte ışık veren bir lamba ve kırmızı reflektör ile 30 metreden duyulabilecek ses çıkarabilen zil, korna veya benzeri ses aleti ile teçhiz edilmiş olması zorunlu oldu

Ayrıca E-skuter kullananlar 2918 sayılı Kanunda ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen kurallara uymakla yükümlü sayılacaklar.

PAYLAŞIMLI E-SKUTER ŞİRKETLERİNE ÖZEL ŞARTLAR

E-skuterleri paylaşımlı olarak kullanıma sunan şirketler en az 500 bin lira sermayeye veya işletme sermayesine sahip olacak.

Gerçekleştirecekleri faaliyetlere ilişkin verilerin tutulacağı veri tabanının saklanacağı sunucuların Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde barındırılması ve İdarenin erişimine açık olması,

Seri/plaka/id numaralarını U-Net’e kaydetmek koşulu ile kendilerine ait en az 250 adet e-skutere sahip olması,

Güncel hali esas olmak üzere TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS ISO/IEC 27001, ISO 45001 kalite belgelerine sahip olması şart koşulacak.

Kamu kurum ve kuruluşları ile iştiraklerinden bu maddede belirtilen sermaye şartı aranmayacak.

YETKİ BELGESİ ALINACAK YERLER

Paylaşımlı e-skuter şirketleri büyükşehir belediyesi kurulu bulunan illerde UKOME’den,

Büyükşehir belediyesi bulunmayan illerde il trafik komisyonundan,

(a) ve (b) bentlerinde belirtilen mercilerin görevli ve yetkili olmadığı ve özel kanunlar ile belirlenmiş alanlarda, kendilerine yetki verilmiş ilgili kurum ve işletmelerden izin alacaklar.

KISITLI SAYIDA OLACAK

Paylaşımlı e-skuter izni verilmesinde, özellikle toplu taşıma hatları ile entegrasyon, arz/talep dengesi ve haksız rekabete ya da piyasada tekelleşmeye mahal verilmemesi hususları esas alınacak.

Büyükşehirlerde izin verilecek her bir ilçedeki nüfusun, büyükşehir olmayan yerlerde belediye nüfusunun en fazla 200’de biri kadar olacak şekilde e-skuter izni verilecek.

Nüfusun mevsimsel veya dönemsel değişiminin kullanım talebini artırması ile kapasite kullanım durumu ve benzeri gerekçelerle ikinci fıkra ile belirlenen sayı %50’ye kadar artırılacak.

Nüfusu 20.000’in altında olan belediyelerde ikinci fıkra ile belirlenen e-skuter izni sayısı 3 katına kadar artırılabilecek.

Her bir yetki belgesi sahibine, ikinci fıkrada belirlenen e-skuter sayısının beşte birini aşmamak kaydıyla e-skuter izni verilecek.

Özel kanunlar ile korunan ve yetkili kurum/işletme uhdesindeki alanlarda (havalimanları, üniversite kampüsleri, hastaneler, milli parklar ve benzeri) verilebilecek e-skuter izin sayısı için bu maddede belirtilen sınırlamalar uygulanmayacak.

15 YAŞ SINIRI

Yetki belgesi sahipleri, sadece izin aldıkları belediye/bölge sınırları içerisinde faaliyette bulunabilecekler. E-skuterlerin izin alınmayan bir belediye/bölge sınırları içerisinde kullanılması durumunda, söz konusu e-skuterlerin 48 saat içerisinde izin alınan belediye/bölge sınırları içerisine getirilmesi zorunlu olacak.

Yetki belgesi sahipleri, yapacakları faaliyetlerle ilgili olarak, e-skuterlerin seri/plaka/id numaraları ve konum bilgileri ile 15 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen bilgileri, verilen hizmetin bitişine kadar U-Net’e işlemek/iletmek zorunda olacaklar.

Yetki belgesi sahipleri, firmalarında meydana gelen unvan, adres ve sermaye şartını kaybedecek şekildeki sermaye azaltışlarını, değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren doksan takvim günü içinde İdareye elektronik olarak bildirmekle yükümlü olacaklar.

Yetki belgesi sahipleri, 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununda ön görülen tedbirler, kaideler ve yasaklamalara uygun olarak faaliyette bulunmaktan sorumlu tutulacaklar. Bu fıkraya aykırılığın tespiti halinde, bu durum ilgili mercilere iletilecek.

Yetki belgesi sahipleri, çevreyi ve insan sağlığını koruma, çevre kirliliğini önleme amacıyla yürürlüğe konulan mevzuat hükümlerini bilmek ve faaliyetlerini bunlara uygun olarak yürütmekten sorumlu tutulacak.

Yetki belgesi sahiplerinin, hizmet alanlara ait bilgilerin gizliliği ve güvenliğine ilişkin; her türlü bilgiyi açığa vurmaları, üçüncü kişilere bilgi vermeleri veya herhangi birinin bunları yapmasına neden olmaları yasak olacak. Bu fıkraya aykırılığın tespiti halinde, 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri çerçevesinde ilgili mercilere bilgilendirme yapılacak.

Yetki belgesi sahipleri, hizmetten yararlananlara hizmetleriyle ilgili çevrimiçi (mobil/internet) eğitim vermek ve bu eğitimin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmekle yükümlü olacaklar.

Yetki belgesi sahipleri, e-skuterin kullanımı sırasında kask, dizlik, reflektörlü ceket gibi koruyucu ve görünürlüğü artırıcı ekipmanların giyilmesi konusunda hizmetten yararlananları bilgilendirmekle yükümlü tutulacaklar.

Yetki belgesi sahipleri, 15 yaşını bitirmemiş olanlara hizmet veremeyecek.

Yetki belgesi sahipleri, UKOME/il veya ilçe trafik komisyonu tarafından belirlenen hız sınırları çerçevesinde e-skuterlerini kullandırabilecekler. Girilmesi yasak bölgeler ve hız limitleri için coğrafi çitleme uygulanır ve coğrafi çitleme verileri U-Net üzerinden İdare ile paylaşılacak.

Yetki belgesi sahipleri, faaliyet gösterdikleri il için aldıkları toplam e-skuter izin sayısını aşmamak kaydıyla, faaliyet gösterdikleri ilçede/bölgede izni aldıkları toplam e-skuter sayısının %70’inden az (Kasım-Şubat döneminde %40 olarak uygulanır) %130’undan fazla e-skuter bulunduramayacaklar. Bu uygulamada e-skuter sayısı kontrolü için 00:00-23:59 saatleri esas alınarak bir tam günlük izleme yapılacak.

Yetki belgesi sahipleri, kullanıcılarına 7 gün 24 saat esasına göre hizmet verebilecek kapasitede bir çağrı merkezi veya aynı amaçla hizmet edecek mobil uygulama bulundurmakla yükümlü olacaklar.

Yetki belgesi sahipleri, kamu nizamını bozacak, özel mülkiyeti ihlal edecek ve yayalar, engelliler ve hareket kısıtlılığı olan kişilerin güvenli ve bağımsız hareketlerini, araç ve yaya trafiğini engelleyecek şekilde park edilen e-skuterlerini iki saat içerisinde toplamakla yükümlü tutulacaklar.

Yetki belgesi sahipleri, hizmet verecekleri e-skuterlerin en az % 30’u için, e-skuterlerin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayımlanacak tebliğ ile belirlenecek yerlilik esaslarına uygunluğunu gösteren TSE Uygunluk Belgesi almakla yükümlü olacaklar.

Yetki belgesi sahipleri, unvan veya varsa kısa unvanlarını ve seri, plaka veya id numaralarından birini izni aldıkları e-skuterlerin en az bir yerine görülebilecek şekilde yazdırmak zorunda olacaklar.

Yetki belgesi sahipleri, e-skuterlerle ilgili hizmetten yararlananların yapmış oldukları trafik kural ihlallerinin 2918 sayılı Kanun kapsamında işlem yapılacağını kullanıcılara bildirmekle yükümlü tutulacaklar.

Yetki belgesi sahipleri, kullandıracakları e-skuterleri 5'inci maddenin ikinci fıkrasına uygun olarak teçhiz etmek zorunda olacaklar.

Yetki belgesi sahipleri, faaliyetleriyle ilgili olarak İdarece yayımlanan düzenleyici işlemlere uymakla yükümlü bulunacaklar.

AYKIRI DURUMLARDA 50 BİN LİRA CEZA

E-skuter yetki belgesine sahip şirketler kurallara aykırı işlem yapması durumunda 50 bin liraya kadar cezalandırılabilecek. Yetki belgesi için 10 bin lira ödeme yapılacak.